idepokok_thumb.jpg

MENEMUKAN IDE POKOK

Menemukan Ide Pokok dalam Artikel. Dalam artikel terdapat ide pokok pada setiap paragraf. Ide pokok merupakan kaliamat ini atau pokok paragraf . ide pokok juga disebut gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok didukung oleh ide-ide penjelas dalam paragraf. Ide-ide penjelas tersebut dalam kalimat penjelas. Ide pokok sebagai inti…

About these ads